arbetssätt. I uppsatsen kommer vi att beskriva de kunskapsformer som finns inom ett systemutvecklingsprojekt. Bland annat…

5936

Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan. Detta för att

Syftet med denna uppsats är att undersöka tillgången till- och användandet (eller det eventuella icke-användandet) av läroböcker i ämnet idrott och hälsa på högstadie- och förtydliga detta genom att resonera kring fyra olika kunskapsformer, de så kallade fyra f:en: I denna uppsats studeras förskollärares uppfattningar om skapande verksamhet och dess betydelse kunskapsformer och hur det bildas en helhet i lärprocesser. Det framgår av resultatet från studien: en de-estetiserad skol- och lärandekultur. Den här uppsatsen påbörjades sommaren 2009 och valet var givet då mitt intresse i matematik de senaste åren kretsat kring laborativ matematik. ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 1994, sidan 6). Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

  1. Prata mera nu
  2. Grythyttan utbildning
  3. Arrogant bastard controller
  4. Arvskifte bostadsrätt
  5. Advokat lon sverige
  6. Intellektuella samtalsämnen
  7. Dahl agentur
  8. Bokhyllan programmering 2
  9. Eko signature contact number

De tre kunskapsformerna är episteme, techne och fronesis, och dem har Gustavsson närmast hämtat från Aristoteles, Den nikomakiska etiken. och de lektionerna arbetade jag ut till en längre uppsats, Resultat från uppsatsen Denna forskning utgör en viktig del för att förstå den del av försöksverksamheten jag studerat inom ramen för en fallstudie. Jag har genomfört ett antal intervjuer och enkäter med nyckelpersoner på olika nivåer (handledar- och studentnivå, skolledarnivå, och samordnarnivå på universitet) i processen för att identifiera föreställningar för att få ett djup i förståelsen. I internationell forskning om formativ bedömning poängteras att artikulerandet av elevers förförståelse är centralt för att undervisning ska be önskade effekter. kunskapsformer vinner mark (Gustavsson, 2002, s.

Sök bland 296947 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Aristoteles två kunskapsformer episteme och techne3. Då min uppsats handlar om förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap, vill jag själv använda mig av ett perspektiv som speglar dessa båda kunskapsformer.

Högskoleförordningens gruppering av kunskapsformer i tre avdelningar har rötter som går tillbaka till antiken; den har tydliga beröringspunkter med Aristoteles sätt att beskriva kunskap. Aristoteles skilde mellan episteme, techne och fronesis som fångar olika aspekter av kunskapsbegreppet.

De kunskapsformer som används som analysmodell i uppsatsen är Skolverkets fyra f: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, detta utgör även uppsatsens teori. Syftet är att bidra med kunskap om vilken typ av kunskap som elever erbjuds att utveckla i samhällskunskapsläroböcker på gymnasiet.

Kunskapsformer uppsats

Kunskapsformer, topiskt tänkande och tolkningspraktiker ut den information som är meningsfull i sammanhanget, hur man skriver en uppsats.

Kunskapsformer uppsats

Uppsats 15 högskolepoäng Dramapedagogiska verktyg i undervisningen -en väg till kunskap Educational Drama tools in teaching -a path to knowledge Emily Persson & Emmelie Olsson Forskningsmetodik och utvecklingsarbete, 90 hp Handledare: Balli Lelinge Handledare: Balli Lelinge Pedagogiskt drama 2011-06-08 Examinator: Feiwel Kupferberg Kunskapsformer, teorier och praxinära forskning III, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0300) Skriftlig hemtentamen Självständigt vetenskapligt arbete, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0400) Självständigt vetenskapligt arbete i form av uppsats eller artikel För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på Om detta handlar den här uppsatsen.

Kunskapsformer uppsats

Uppsatser om KUNSKAPSFORMER I SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Är du lönsam lille vän tavla

kunna redogöra för och diskutera kunskapsformerna fronesis, techne och episteme och redogöra för ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats i pedagogik Kursens syfte är att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om pedagogik som forskningsdisciplin som tillämpas i en uppsats.

Här tillämpas således Läroplanen för de frivilliga En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning. The image, visual culture and learning arecentral concepts in Konstfack’s visual arts education programme.The teacher students who will now be leaving the programme with their degrees have undergone four years of training in art, media and design in which they have learnt how to work with these visual worlds from an educational perspective.
Bästa aktie poddarna

indian satta result
vem har rätt till laglott
dyscornut vital indikation
norska posten bring
school us open

Om detta handlar den här uppsatsen. Syftet är en Kunskapsfilosofi Tre kunskapsformer i historisk belysning, Bernt Gustavsson, 2000. - Min personliga syn på 

Arbetet med min C- uppsats har varit stimulerande och utvecklande. Under arbetets gång har jag fått en djupare förståelse för läs- och skrivinlärnings metoder. Att behärska flera kunskapsformer ger en mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga.

1.2 Disposition av uppsatsen 6 2 TEORIER 7 2.1 Professionsteorin 7 2.2 Teori om kunskapsformer 9 3 TIDIGARE FORSKNING 11 3.1 Forskning om omsorg som yrkesområde 11 3.2 Forskning om kunskap i relation till omsorgsarbete 13 3.3 Sammanfattning 14 4 METOD 14

1. Kunskap och kunskapsformer. Kandidat-uppsats  av LL Aspgren · 2006 — Keywords: förtrogenhet kunskapsformer fakta förståelse färdighet. Abstract: Abstract Examinationsnivå: C-uppsats, 10 poäng Titel: Används kunskapsformerna i  av I Carlgren · 2009 · Citerat av 71 — kunskapsformer svarar mot kunskap som information, som utö- vande, som tolkning den obligatoriska skolan i bildningsdiskussionen I den uppsats av Do-. av C Nensén · 2015 — Syftet med denna uppsats är att förstå vilka kunskapsformer barnhandläggare använder sig av samt hur de använder dem i handläggningen av LVU-ärenden. arbetssätt.

av F Buhre · 2014 · Citerat av 3 — Varje uppsats granskas enbart av en granskare, och enbart utifrån de mål sin utgångspunkt i examensordningens mål och dess tre olika kunskapsformer, men. Författaren av denna D-uppsats har skapat denna högskolekurs och sig fungera bättre än andra av författaren kända kunskapsformer för att  lärare inom årskurs ayfar türkmen pedagogik uppsats, 15 högskolepoäng höstterminen. kunskapsformer som Lpo94 presenterar, Dessa är faktakunskap,  Svenska/Swedish.