fastigheterna Lägerhöjden 2, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81, Vaxholms kommun. Länsstyrelsen underrättar med detta beslut även fastighetsregistret för anteckning att ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagits. Beskrivning av ärendet Enligt 3 kap 1 § kulturmiljölagen (SFS 1988:950) (KML) får Länsstyrelsen

6755

Länsstyrelsen ska i enlighet med 12 § i Riksantikvarieämbetets verkställighetsföreskrifter för 4 kap. kulturmiljölagen (Kulturrådets författningssamling 2012:2, 12 §) föra ett register över de kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som avses i kulturmiljölagens fjärde kapitel.

10. EU-domstolens kritik ang. svensk talerätt för enskilda och 6.1 Kulturmiljölagen (KML) kap 1, 2 § anger: ”Riksantikvarieämbetet (RAÄ) får överklaga  Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen (2 kap. 10 § kulturmiljölagen).

  1. Östersjön restaurang södertälje
  2. Enheter alkohol per uke
  3. Karens forsakringskassan
  4. Danielle prinsen

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kap. och har också ett tillhörande fornlämningsområde. En ändring som gjorts i kulturmiljölagen (KML kap 2) är att en tidsgräns införts som innebär att lämningar från år 1850 eller senare inte är fornlämningar direkt av lagens bestämmelser. 7 §. Innan länsstyrelsen ger någon tillstånd att vidta åtgärder enligt 2 kap. 7 eller 8 § kulturmiljölagen (1988:950), ska länsstyrelsen förvissa sig om att denne har tillräcklig kunskap för att utföra åtgärderna på ett tillfredsställande sätt. Innan länsstyrelsen fattar beslut enligt 2 kap.

eller plan -  byggnadsminnets kulturhistoriska värden ska kunna behållas.

Klass 2: Den näst högsta klassningen Omfattas av: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13) Förbud mot förvanskning Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

3, 11–13 och 18 §§ och 5 kap. 1, 10, 11 och 16 §§ ska ha följande lydelse, Innehåll 8 5.2 Gäl 5.2. 5.2. 5.2.

Kulturmiljölagen kap 2

Innehåll 8 5.2 Gäl 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.3 Beh kult 5.3. 5.3. 5.3. 5.3. 5.4 För kult 6 Öve inle 6.1 Fråg 6.2 Mod 6.2. 6.3 För 6.3. 6.3. 6.3. 7 Forn 7.1 Inle

Kulturmiljölagen kap 2

Länsstyrelsen har enligt 1 kap. 2 § kulturmiljölagen ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. 4 kap. 2 och 3 §§ kulturmiljölagen (1988:950), 33 § förvaltnings- processlagen (1971:291).

Kulturmiljölagen kap 2

om ändring i kulturmiljölagen (1988:950) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950)2 ska ha följande lydelse. 5 kap. 11 3§ Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om om ändring i kulturmiljölagen (1988:950) Utfärdad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap.
Bostongurka

och har också ett tillhörande fornlämningsområde. En ändring som gjorts i kulturmiljölagen (KML kap 2) är att en tidsgräns införts som innebär att lämningar från år 1850 eller senare inte är fornlämningar direkt av lagens bestämmelser. 7 §. Innan länsstyrelsen ger någon tillstånd att vidta åtgärder enligt 2 kap. 7 eller 8 § kulturmiljölagen (1988:950), ska länsstyrelsen förvissa sig om att denne har tillräcklig kunskap för att utföra åtgärderna på ett tillfredsställande sätt.

Det innebär att samtliga ingrepp eller  3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad (I och II). 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950). I. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 25 februari  Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap.
Larar assistent

skatt finland 2021
www atex se
5 chf to gbp
lokalt kollektivavtal arbetstid
igelbäcken solna
turbine motorcycle wheels

Länsstyrelsen ska genast underrätta kommunen om beslut i ärenden som avses i 2 kap. 2, 9, 11 och 12 §§ kulturmiljölagen. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap. 2, 9, 11, 12 §§ 2 §

(1988:950)2 ska ha följande lydelse. 5 kap. 8 §3. Förvaltningslagen  I 2 kap. 23 § kulturmiljölagen (1988:950) anges att ett beslut enligt 1 a § andra stycket gäller omedelbart samt att länsstyrelsen, i ärenden enligt 2 § andra stycket  Av 3 kap.

Kulturmiljölagen föreskriver att kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör svenska kyrkan ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde, utseende och karaktär bevaras. Är de byggda eller anlagda före 1940 får de inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

3 kap. 18 § 1 st 2 p, 3 kap. 6 § 2 st, 3 kap. 21 §, 3 kap.

Fornminnen; 3 kap. Byggnadsminnen; 4 kap. Kyrkliga kulturminnen; 5 kap. Skydd mot utförsel av vissa äldre  3 a § Bestämmelserna i 1, 2 och 5–8 kap.