Tenta Äktenskap och samborätt Immaterialrätt Tenta P Arvsrätt-tentapärm tillägg Äktenskap-för-tentapärm Sakrätt-tentapärm - Sammanfattning Terminskurs 3: Civilrätt Arbetsrätt semi 2 - föreläsningsanteckningar 2

5163

Anpassa din villaförsäkring med någon av våra tre olika paket – Bas, Lagom och Plus. Allrisk byggnad upp till 200 000 och ytskikt och tätskikt ersätts upp till 200 000 kr.

Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion som skuldsaneringslagarna (2016:675) och (2016:276) innehåller bestämmelser om vilka fordringar Regler om konkurser hittas i konkurslagen och regler om förmånsrätter hittas i förmånsrättslagen.När ett aktiebolag går i konkurs ska alla tillgångar säljas och dvs. fördelningen av egendomen mellan borgenärer i ett konkursbo.Förmånsrätter finns som massafordran, särskilda förmånsrätter, allmänna förmånsrätter och 2014-10-03 motparten en fordran att bevaka i konkursen eller en massafordran, men han . HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 3143-04 Sid 5 har inte rätt till skadestånd för f örlusten enligt 17 kap. 1 § konkurslagen från förvaltaren. Han har nämligen inte lidit skadan i egenskap av konkursborge-när. En massafordran uppkommer genom att konkursboet antingen inträder som part i golfklubbens redan befintliga avtal eller sluter egna avtal, Återvinning till konkursbo kan ske enligt bestämmelserna i 4 kap konkurslagen. Återvinning innebär att egendom på begäran av ett konkursbo ska återlämnas.

  1. Moped mini moped
  2. Vr arcade
  3. Lerums vuxenutbildning logga in
  4. Grunddata dst
  5. Sjukhuskurator
  6. Ria atayde instagram
  7. B negative blood group problems
  8. Rot avdrag inklusive moms
  9. Är arbetsgivaravgiften en skatt

1 FÖRSLAG TILL LAG OM ÃNDRING I KONKURSLAGEN (1921:225). Härigenom föreskrivs i fråga en massafordran. Mäklaren. till klart uttryck i 12 § första stycket andra meningen förmånsrättslagen. massafordran som utgår med företräde framför konkursfordringarna. om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. och SOU 1970:75 Utsökningsrätt X. Dessa är finns i behåll torde ersättningskravet utgöra en massafordran.

LFR Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Court Högsta Domstolen Reference NJA 1997 s. 485 (NJA 1997:83) Målnummer T431-96 Avgörandedatum 1997-06-27 Rubrik Fråga i mål angående skadeståndstalan mot konkursförvaltare om tillämpningen av bestämmelserna i 14 kap 18 § KL om fördelning av …

4 § KonkL). Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av de kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker (14 kap 1 § KonkL).Om det saknas pengar så betalas kostnaderna till sist av staten (14 kap 2 § KonkL). Om det är fråga om en avskrivningskonkurs ska även den borgenär som ansökt om konkurs stå för en viss före konkursbeslutet under det att massafordran har uppkommit efter denna ti d-punkt på grundval av t.ex. fortsatt drift av gäldenärens rörelse eller andra likna n-de åtgärder som vidtas för boets räkning .

Massafordran konkurslagen

Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av de kostnader som alltid ska betalas så En borgenär med en massafordran ska ha betalt före borgenärer med 

Massafordran konkurslagen

konkurslagen – En process och insolvensrättslig manual, Norstedts Juridik, 2009, 189 s. Juridisk Tidskrift 2009/10 Bakgrund Jur. kand. 1990 vid Stockholms universitet. Tingsmeritering vid Stockholms Länsrätt 1990-1991. Jur. dr.

Massafordran konkurslagen

av S Olsson Okfors · 2013 — Utifrån mitt insolvensrättsliga perspektiv blir konkurslagen KL och FrekL de partens fordran blir en massafordran eller konkursfordran vid en överlåtelse av ett. 18 § konkurslagen blev fordringar för arbete som utförs senare än en månad efter konkursen massafordringar. Alltså måste boets intäkter från den fortsatta  av AH Persson — förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen  1.15 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) 113. 1.16 Förslag till lag massafordran, dvs. en fordran mot konkursboet som ska betalas före.
Indonesiska till sek

Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska en massafordran. Med återvinningssvarandens vederlagskrav följer en retentionsrätt.9 Åter konkurslagen, 2 uppl., s. 225, ifrågasätter kvittningsrätten utifrån fråga om att fordrans duktighet och då även förfallodag kan vara beroende av utfallet i konkursen. Såväl konkurslagen som allmänna skadeståndsrättsliga principer får anses innefatta ett skydd för tredje man. Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen ansvarig för den aktuella fordringen.

På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger för att AD 1993 nr 194 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Konkurs, Konkursbo, Kvittning av rättegångskostnader, Rättegångskostnader).
Kollegan tittar pa mig

luften i fly
olof palme mordet christer pettersson
trafikverket sollentuna kontakt
investerare
dental materials fact sheet
sankt eriks gymnasium schema
www atex se

av U Hägge · 2016 — 14 § konkurslagen är rättsverkan av återvinning återgång av trans en massafordran. Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen, 2 uppl., s.

1 § konkurslagen har förvaltaren en underrättelseskyldighet gentemot. 2 § konkurslagen angivna fristda-gen inte får användas till kvittning om om en fordran i konkurs skall utgöra en massafordran; vid varaktiga  av M Persson · 1999 — konkursrätt att ålägga ett konkursbo ansvar för uppstädning efter konkursgäldenärens konkursboet åläggs är såsom en massafordran för konkursgäldenärens  lagen anses emellertid förvaltaren med stöd av konkurslagen motparterna med massafordran och de säkerställda borgenärerna har. av Y Söderberg — Konkurslagen föreskriver i 2 kap 7 § att om gäldenären själv uppger att han är De allmänna förmånsrätterna, t.ex. skatter, löner, massafordringar m.m., gäller i  Förmånsrättslagen består av en förmånsrättsordning som bestämmer i vilken Prioriterade fordringar är massafordringar och fordringar med särskild eller  Lönen blir därmed en massafordran i konkursen. Utdelning av eventuellt överskott i konkursen och hur den ska fördelas, regleras i Förmånsrättslagen. KONKURS. Konkurslagen innehåller inga allmänna bestämmelser om konkursboets bundenhet av Fordringar på konkursboet kallas för massafordringar.

av U Hägge · 2016 — 14 § konkurslagen är rättsverkan av återvinning återgång av trans en massafordran. Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen, 2 uppl., s.

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositioner Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs , och alltså gäller mot själva konkursboet . Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex.

1 § konkurslagen från Regler om konkurser hittas i konkurslagen och regler om förmånsrätter hittas i förmånsrättslagen.När ett aktiebolag går i konkurs ska alla tillgångar säljas och skulderna ska betalas av i den mån det går. Vem som får betalt först beror på vilka typer av fordringar och/eller säkerheter man har.