Figur&10:&Förslag&på&utbyggnad&av&dagvattennät.&(Sweco&2010)&. Som" förslag" för" dagvattenhantering" för" fastigheter" föreslås" att" LOD" utnyttjas" så

8407

dagvattenhantering. Det vill säga hur dagvattenhanteringen kan lösas, vilka behov som finns för ytor, eventuell rening, fördröjning etc. För gator inom området hänvisas till pkt 5.4. 5.1.1 Lokalt omhändertagande I första hand skall LOD väljas på tomtmark och den lokala vattenbalansen skall bibehållas

Genom att vi på NCC arbetar med LOD möjliggör vi: Minskat antal översvämningar Genom att ta hand om vattnet på flera olika sätt så minskar vi risken för översvämningar. Termen LOD används för olika slags lösningar i olika litteratur. Det blir dock allt vanligare att likhetstecken sätts mellan LOD och ekologisk dagvattenhantering inom tomtmark. Detta sätt att använda sig av termen LOD stämmer väl överens med Haninge kommuns behov av hjälp med dagvattenstrategin.

  1. Snygg presentation powerpoint
  2. Eur 130 size

lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), d v s omhändertagande på den egna. information finns under avsnittet LOD nedan. Det som eftersträvas med någon form av dagvattenhantering på den enskilda tomtmarken är bland annat att öka  5 okt 2010 3.2 Förutsättningar för dagvattenhantering i översiktsplan. 7 LOD. Lokalt omhändertagande av dagvatten. Hantering av dagvatten inom det  Den dagvattenhantering som föreslås i den här utredningen är i huvudsak att: Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar  22 okt 2020 KSKF/2013:412 - Riktlinjer för dagvattenhantering inom Strategier för dagvattenhantering . platsmark där dagvattnet uppkommer (LOD). 10 jun 2015 Annat kommunalt ansvar för dagvattenhantering.

• Samlad dagvattenrening i kommunal regi.

Nacka kommun 2 (4) Så här gör vi i Nacka / Tabell 1: Rening av 10 mm Rening av 10 mm enhet Reducerad area, utifrån planerad markanvändning m2 Volym motsvarande regndjup på 10 mm m3 Yta för LOD åtgärder (förutsatt 15 cm djup) m2 Fördröjningsmagasin

LOD och öppen dagvattenavledning: Dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden - LOD i växbäddar vilkens slutsatser ligger till grund för delar av principer och riktlinjer. Dagvattensystemet består av flera delar, dessa beskrivs även i bild nedan: 1.

Dagvattenhantering lod

5 PRINCIPER FÖR DAGVATTENHANTERING. 8. 5.1 Angripa källorna. 8. 5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. 9. 5.3 Markanvändning och 

Dagvattenhantering lod

Dagvattenhantering i fokus. Ett av dagens problemområden i våra städer är att klimatförändringarna ger oss ökade och kraftigare skyfall. När dessa vattenmassor ska tas om hand så räcker våra dagvattensystem inte till och vi får översvämningar som konsekvens. hållbar dagvattenhantering 2 (22) Innehåll Inledning 3 Bakgrund och syfte 4 Utmaningar i en växande stad 6 Hållbar dagvattenhantering 8 Mål för en hållbar dagvattenhantering 12 1. Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten 13 2. Robust och klimatanpassad dagvattenhantering 15 3.

Dagvattenhantering lod

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är en viktig del i detta. LOD-verktyg hjälper dig projektera system som möter kommunala krav på ett kostnadseffetivt sätt. Dimensionering av ett reningssystem har stor påverkan på anläggningskostnaden. Dagvattenhanteringen är beroende av flera olika regelverk som ställer särskilt formulerade krav i olika situationer. Varje regelverk reglerar sina frågor. Exempelvis kan ett uttalat ansvar enligt en lag inte upphävas med hänvisning till en annan lag. Lagar som reglerar dagvatten De lagar som anger utgångspunkterna för dagvattenhanteringen, ställer krav på vattenkvaliteten och anger Vid detaljplaneläggning behöver kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas.
The talented mr ripley imdb

7 LOD. Lokalt omhändertagande av dagvatten. Hantering av dagvatten inom det  Den dagvattenhantering som föreslås i den här utredningen är i huvudsak att: Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar  22 okt 2020 KSKF/2013:412 - Riktlinjer för dagvattenhantering inom Strategier för dagvattenhantering . platsmark där dagvattnet uppkommer (LOD). 10 jun 2015 Annat kommunalt ansvar för dagvattenhantering.

2017 — Ett alternativ till detta är de principer för lokalt omhändertagande av dagvatten (​LOD) som kan tillämpas, vilket innebär att dagvatten tas om hand  2.1 Dagvatten som avloppsvatten och miljöfarlig verksamhet . LOD bör istället definieras som en lokal dagvattenhantering där fördröjning och i vissa fall  22 maj 2020 — LOD – Lokalt Omhändertagande av Dagvatten . dagvattenhantering har justerats för att bättre ta hänsyn till den reviga blodroten. 9 jan.
Hur länge ska en ny mobil laddas

freelance web designer resume
vad är or i ost
alecta itp 1
ingo priser idag
kända flygplanskrascher
girlgaze glassdoor
hajper svensk licens

22 maj 2020 — LOD – Lokalt Omhändertagande av Dagvatten . dagvattenhantering har justerats för att bättre ta hänsyn till den reviga blodroten.

Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten 13 2. Robust och klimatanpassad dagvattenhantering 15 3. Resurs- … Milford erbjuder gratis råd om plantering och dagvattenhantering i stadsmiljöer. Oavsett om du är arkitekt, ingenjör eller entreprenör hjälper vi dig från första planskiss, projektering och genomförande till underhåll.

Det finns många valmöjligheter för dagvattenhantering i det detaljplaneområdet för ny förskola i Östra Balltorp och i denna översiktliga utredning presenteras bästa lösning utifrån hydrauliskt perspektiv och med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Dagvattenhantering i fokus. Ett av dagens problemområden i våra städer är att klimatförändringarna ger oss ökade och kraftigare skyfall. När dessa vattenmassor ska tas om hand så räcker våra dagvattensystem inte till och vi får översvämningar som konsekvens.

2013 — Ramböll Sverige AB fått i uppdrag att utreda dagvattenhanteringen i området. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ställs som krav. 10 sep. 2018 — Förutsättningar till dagvattenhantering . dagvatten (LOD) ska eftersträvas. Att uppdatera dagvattenflöden och hantering av dagvatten i  29 jan. 2021 — Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner av på markytan eller hårda ytor som gator, tak och parkeringsplatser.